Regulamin

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie sklepu internetowego Innovisense zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) jest Biomelius LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Old Gloucester Street 27, WC1N3 Londyn (zwany dalej „Sprzedawcą”).Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz konsumentów tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Biomelius LTD. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania oraz ich usunięcia ze zbioru danych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie.

3. Określenia używane w Regulaminie oznaczają: 1. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy 2. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w wersji elektronicznej w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta. 3. Formularz Zamówienia – formularz w wersji elektronicznej dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 4. Konto Klienta - panel w sklepie internetowym oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Konsumenta, który zawiera zbiór danych podanych przez Konsumenta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach. 5. Towar – suplementy diety.

II. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Konsumentów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Konsumenta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Konsumentów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego, nie powoduje zmian konfiguracyjnych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Konsument może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca informuje, że wyłączenie plików „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Biomelius LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Old Gloucester Street 27, WC1N3 Londyn. Sprzedawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Konsumentów przez osoby nieuprawnione, dlatego zaleca stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. Sprzedawca informuje, że stosuje odpowiednie środki techniczne w celu zabezpieczenia danych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego. Ponadto Sprzedawca informuje, że nigdy nie zwraca się do Konsumentów z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła bądź loginu.

III. KONTO KLIENTA

1. Założenie Konta Klienta nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

2. W celu utworzenia Konta Klienta Konsument powinien dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

3. Rejestracja oznacza wypełnienie formularza dostępnego na Stronie Internetowej Sklepu i przesłanie go drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Konsument ustala indywidualny login i hasło. Konsument ma możliwość dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji oraz złożenia w każdym czasie oświadczenia o rezygnacji z Konta Klienta.

4. Po dokonanej rejestracji Konsument otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta.

5. W trakcie Rejestracji Konsument może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, również poprzez przesłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Z chwilą zaznaczenia Sprzedawca informuje o celu zbierania danych osobowych Konsumenta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku działania przez Konsumenta na szkodę Sprzedawcy lub innych Konsumentów, naruszenia przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Sprzedawca zawiadamia Konsumenta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej wskazując jednocześnie przyczynę blokady.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym może następować przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie towaru, dodanie go "Do Koszyka", wybór formy płatności oraz sposobu dostawy, a następnie jego potwierdzenie poprzez wybieranie opcji „Potwierdzam zakup”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy Konsument jest informowany o łącznej cenie zamówienia oraz wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła potwierdzenie jego złożenia na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej, a następnie informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

4. Po zawarciu Umowy sprzedaży Konsument otrzymuje potwierdzenie jej warunków na adres poczty elektronicznej Konsumenta lub pisemnie na wskazany przez niego adres wysyłki zamówienia.

V. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1. Ceny w Sklepie Internetowym umieszczone przy danym Towarze oznaczają ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Konsument będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

2. Sprzedawca każdorazowo informuje Konsumenta o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie oraz wysokości wszystkich kosztów wynikających z zawartej Umowy sprzedaży.

3. Składając zamówienie Konsument może wybrać jedną z następujących form płatności:

- gotówką za pobraniem - w tym przypadku realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia,

- przelewem - w tym przypadku realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu płatności.

 

VI. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Dostawa zamówionego Towaru jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport i dostarczenie) są wskazywane na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

2. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru w terminie określonym przez operatora lub odmowy jego przyjęcia, który wrócił do Sprzedawcy jako nadawcy przesyłki, Sprzedawca traktuje to jako zwrot towaru. Konsument może się zgłosić do Sprzedawcy o ponowne wysłanie towaru, co będzie się wiązało z poniesieniem dodatkowych kosztów przesyłki.

3. Sposób, koszt oraz czas dostawy znajdują się w stronach informacyjnych sklepu.

4. Termin dostawy wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

5. Zaleca się, aby Konsument zbadał doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Konsument ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.

VII. REKLAMACJE, POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Konsument może składać w formie elektronicznej na adres: office@biomelius.com

2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

3. Sprzedawca wskazuje łącze do platformy umożliwiającej rozwiązanie sporu online, czyli platformy ODR (ang. Online Dispute Resolution) https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej na adres: office@biomelius.com

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

3. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.

5. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumentów w celu realizacji zamówień, w celach analitycznych i statystycznych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem oraz celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Przekazanie danych osobowych Sprzedawcy jest dobrowolne. Sprzedawca przetwarza wyłącznie dane, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia tj. imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres mail. Ich niepodanie w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

3. Okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Zasadą jest, że dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

4. Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Konsumenta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy. Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Konsumenta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym.

5. Każdej osobie, która udostępniła swoje dane przysługuje prawo: dostępu do treści danych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

6. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem Danych w formie elektronicznej na adres: office@biomelius.com Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Konsument nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Konsumenta.

XI. NEWSLETTER

1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient podczas rejestracji konta lub poprzez wprowadzenie swojego adresu poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

2. Usługa Newsletter jest bezpłatna i polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

3. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2022.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl